Over de stichting

Algemene gegevens

De Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop (hierna stichting) is opgericht bij notariële akte per 3 december 2002. De stichting is gevestigd in Barneveld en staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08111583. Het bestuur van de stichting bestaat sedert de oprichting uit drie bestuursleden. Het postadres is: Kraaikoplaan 66, 3772 PH Barneveld. De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst onder de naam DE DEUR DER HOOP met RSIN/fiscaal nummer 811444600.

De stichting is opgericht ten behoeve van de Volle Evangelie Gemeente De Deur Der Hoop en faciliteert de activiteiten van deze gemeente.

In de statuten van de stichting is het doel als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel

  1. Algemene verspreiding van het woord van God in al zijn facetten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe - bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door het verzorgen van bijeenkomsten en diaconale ondersteuning.

Organisatie

De stichting heeft geen mensen in loondienst en bezit geen onroerende goederen. Het bestuur bestaat uit drie personen; J. Brouwer (voorzitter), A.A. Snaterse - Spijkstra (secretaris) en T.H. Bates (penningmeester). Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel voor gemaakte kosten.

Activiteiten

De stichting bereikt haar doelstelling door verschillende activiteiten; onder meer het verzorgen van:

  • Kerkdiensten inclusief kinderdiensten. Deze kerkdiensten vinden plaats elke zondagmorgen in het Johannes Fontanus College aan de Wethouder Rebellaan 135 te Barneveld;
  • Bijbelstudies: Elke maand worden Bijbelstudies gegeven voor volwassenen (verdeeld over twee groepen);
  • Tieners: De tieners komen maandelijks bij elkaar;
  • Website: Er is een website: www.dedeurderhoop.nl waarop informatie wordt gedeeld;
  • Extra gemeente bijeenkomsten: Deze worden gehouden voor bijvoorbeeld doop- en trouwdiensten;
  • Extra activiteiten: Dit zijn overige activiteiten die verband houden met de verspreiding van het woord van God en de gemeente.

Financiën

Onze verslagperiode is gelijk aan een kalenderjaar. De penningmeester verzorgt betalingen en het beheer van de bankrekeningen. De penningmeester is gemandateerd voor betalingen tot € 2.500,-. Hogere bedragen worden altijd vooraf besproken door het bestuur, waarbij de voorzitter, via internetbankieren, mee tekent (tweede handtekening). De voorzitter beschikt naast de penningmeester over de mogelijkheid tot directe inzage middels internetbankieren. De financiële administratie wordt na afloop van het kalenderjaar door de accountant verwerkt tot een financieel verslag.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten bestaan uit giften, collectes en bijzondere baten. De uitgaven zijn gericht op het faciliteren van de samenkomsten, Bijbelstudies en gemeenteopbouw. De gemeente streeft er naar gemiddeld minimaal tien procent van haar inkomsten aan goede doelen te schenken. In het jaar 2022 is besloten naast de reeds gedane uitgaven voor goede doelen eenmalig een derde van het eigen vermogen (€ 83.120) aan goede doelen te schenken.

Dit was de belangrijkste reden waarom het jaarresultaat negatief uit kwam. Anders € 3.542 positief.

In cijfers

2022202120202019
Inkomsten
Collecteopbrengsten9.5388.8485.2828.291
Ontvangen giften29.72730.29026.52727.244
Overige baten
Totaal39.26539.13831.80935.535
Uitgaven
Kinderwerk1.139887557858
Tieners1.116505431480
Techniek2.3801.2186021.778
Tienden4.0554.0802.5203.473
Giften83.1202.500-500
Huisvestingslasten15.04810.2429.64415.243
Accountantskosten2.3602.4122.5712.510
Algemene kosten beheer9.2489.3214.5222.630
Afschrijvingen377
Totaal118.84331.16520.84727.472
Saldo-79.5787.97310.9628.063

Het saldo is ten laste gebracht van de algemene financiële reserve.

Beleidsplan van VEG De Deur Der Hoop

Wij verwachten dat de activiteiten die de stichting faciliteert in de komende jaren op een vergelijkbaar niveau zullen blijven. Dit geldt voor de kerkdiensten en Bijbelstudies. Eventuele aanvullende kosten voor diaconie, worden zoveel mogelijk opgevangen binnen deze begroting. Het aantal mensen dat de samenkomsten bezoekt is stabiel, en zal daarmee geen grote schommelingen in inkomsten en uitgaven genereren.

Momenteel huren wij ruimtes voor de samenkomsten. Het kopen van een pand, voor het houden van samenkomsten, zou een wezenlijke impact hebben op de financiële positie van de stichting. Daar er op korte- en middellange termijn nog geen noodzaak is voor de aankoop van een pand, is dit ook niet in de meerjarenbegroting opgenomen.

De gemeente streeft er naar gemiddeld minimaal tien procent van haar inkomsten aan goede doelen te schenken.

De hiervoor genoemde aspecten kunnen cijfermatig in de onderstaande meerjarenbegroting worden weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van circa 3 procent voor zowel de kosten als ook voor de inkomsten. Momenteel is de inflatie hoger, maar voor een meerjarenraming is 3 procent een acceptabel cijfer om mee te rekenen.

Giften zijn niet begroot omdat het incidentele kosten betreft met een ad hoc karakter.

Onder aan de streep verwachten wij dat de inkomsten de lasten overtreffen en dat het batig Saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Zodoende blijft er een gezonde financiële basis voor de voortzetting van de gemeente activiteiten.

2023202420252026
Inkomsten
Collecten9.82410.11810.42210.735
Ontvangen giften30.61931.53832.48333.458
Overige batennbnbnbnb
Totaal40.44341.65642.90544.193
Uitgaven
Kinderwerk1.1731.2081.2451.282
Tieners1.1491.1841.2191.256
Techniek2.4512.5252.6012.679
Tienden4.1774.3024.4314.564
Giftenpmpmpmpm
Huisvestingslasten15.49915.96416.44316.937
Kosten beheer12.34512.71513.09613.489
Totaal36.79437.89839.03540.207
Saldo3.6493.7583.8703.986