Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop


Algemene gegevens

De Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop (hierna stichting) is opgericht bij notariële akte per 3 december 2002. De stichting is gevestigd in Barneveld en staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08111583. Het bestuur van de stichting bestaat sedert de oprichting uit drie bestuursleden. Het postadres is: Kraaikoplaan 66, 3772 PH Barneveld. De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst onder de naam DE DEUR DER HOOP met RSIN/fiscaal nummer 811444600.

De stichting is opgericht ten behoeve van de Volle Evangelie Gemeente De Deur Der Hoop en faciliteert de activiteiten van deze gemeente die valt onder de leiding van J. Visser en J. van Duuren. In de statuten van de stichting is het doel als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel:

1. Algemene verspreiding van het woord van God in al zijn facetten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe – bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijeenkomsten.

Organisatie

De stichting heeft geen mensen in loondienst en bezit geen onroerende goederen. Het bestuur bestaat uit drie personen; J. Brouwer, (voorzitter), A.A. Snaterse – Spijkstra (secretaris) en T.H. Bates (penningmeester). Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel compensatie voor gemaakte kosten.

Activiteiten

De stichting bereikt haar doelstelling door verschillende activiteiten; onder meer het verzorgen van;

Financiën

Onze verslagperiode is gelijk aan een kalenderjaar. De penningmeester verzorgt betalingen en het beheer van de bankrekeningen. De penningmeester is gemandateerd voor betalingen tot € 2.500,-. Hogere bedragen worden altijd vooraf besproken door het bestuur, waarbij de voorzitter, via internetbankieren, mee tekent (tweede handtekening). De voorzitter beschikt naast de penningmeester over de mogelijkheid tot directe inzage middels internetbankieren. De financiële administratie wordt na afloop van het kalenderjaar door de accountant verwerkt tot een financieel verslag.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten bestaan uit giften, collectes en bijzondere baten. De uitgaven zijn gericht op het faciliteren van de samenkomsten, Bijbelstudies en gemeenteopbouw. De gemeente streeft er naar gemiddeld minimaal tien procent van haar inkomsten aan goede doelen te schenken. In het afgelopen kalenderjaar was dit ten behoeve van stichting Vrienden van de Hoop.

In cijfers:

  2019 2018
Inkomsten:
collecteopbrengsten
ontvangen giften
overige baten

8.291
27.244


9.892
38.430

Totaal 35.535 48.322
     
Uitgaven
Kinderwerk
Tieners
Techniek
Tienden
giften
Huisvestingslasten
Accountants kosten
algemene kosten beheer

858
480
1.778
3.473
500
15.243
2.510
2.630

1.271
117
39
4.900
5.000
15.283
1.457
2.566
Totaal 27.472 30.633
     
Saldo 8.063 17.689

Het Saldo is toegevoegd aan de algemene financiële reserve.
 

BELEIDSPLAN van VEG De Deur Der Hoop

Wij verwachten dat de activiteiten die de stichting faciliteert in de komende jaren op een vergelijkbaar niveau zullen blijven. Dit geldt onder andere voor de kerkdiensten en Bijbelstudies. Eventueel aanvullende kosten voor diaconie, worden zoveel mogelijk opgevangen binnen deze begroting.

Momenteel huren wij ruimtes voor de samenkomsten. Het kopen van een pand, voor het houden van samenkomsten, zou een wezenlijke impact hebben op de financiële positie van de stichting. Daar er op korte- en middellange termijn nog geen noodzaak is voor de aankoop van een pand, is dit ook niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Momenteel is er voldoende ruimte om de diensten te faciliteren.

In 2020 houden wij rekening met de vervangingsaanschaf van een nieuw mengpaneel voor de techniek. De aanschaf wordt niet geactiveerd op de balans, maar direct in de kosten verwerkt De gemeente streeft er naar gemiddeld minimaal tien procent van haar inkomsten aan goede doelen te schenken.

De hiervoor genoemde activiteiten kunnen cijfermatig in de onderstaande meerjarenbegroting worden weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van circa 3 procent voor zowel de kosten als ook voor de inkomsten. Onder aan de streep verwachten wij dat de inkomsten de lasten overtreffen en dat het batige Saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Zodoende is er een gezonde financiële basis voor de voortzetting van de gemeente activiteiten.

jaar 2020 2021 2022 2023
Inkomsten
Collecten
Ontvangen giften
Overige baten

8.500
27.000
nb

8.755
27.810
nb

9.018
28.644
nb

9.288
29.504
nb
Totaal 35.500 36.565 37.662 38.792
         
Uitgaven
Kinderwerk
Tieners
Techniek
Tienden
Giften
Huisvestingslasten
Accountantskosten
Kosten beheer algemeen
800
400
7.000
3.550
500
16.000
2.500
3.000
824
412
2.060
3.657
515
16.480
2.575
3.090
849
424
2.122
3.766
530
16.974
2.652
3.183
874
437
2.185
3.879
546
17.484
2.732
3.278
Totaal 33.750 29.613 30.501 31.416
         
Saldo 1.750 6.953 7.161 7.376