Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop


Algemene gegevens

De Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop (hierna stichting) is opgericht bij notariële akte per 3 december 2002. De stichting is gevestigd in Barneveld en staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08111583. Het bestuur van de stichting bestaat sedert de oprichting uit drie bestuursleden. Het postadres is: Kraaikoplaan 66, 3772 PH Barneveld. De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst onder de naam DE DEUR DER HOOP met RSIN/fiscaal nummer 811444600.

Doel

De stichting is opgericht ten behoeve van de Volle Evangelie Gemeente De Deur Der Hoop en faciliteert de activiteiten van deze gemeente die valt onder de leiding van J. Visser en J. van Duuren. In de statuten van de stichting is het doel als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel:

1. Algemene verspreiding van het woord van God in al zijn facetten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe – bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijeenkomsten.

Organisatie

De stichting heeft geen mensen in loondienst en bezit geen onroerende goederen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel compensatie voor gemaakte kosten.

Activiteiten

De stichting bereikt haar doelstelling door verschillende activiteiten; onder meer het verzorgen van;

Financiën

Algemeen

Onze verslagperiode is gelijk aan een kalenderjaar. De penningmeester verzorgt betalingen en het beheer van de bankrekeningen. De penningmeester is gemandateerd voor betalingen tot € 2.500,-. Hogere bedragen worden altijd vooraf besproken door het bestuur, waarbij de voorzitter, via internetbankieren, mee tekent (tweede handtekening). Maandelijks ontvangen de bestuursleden van de penningmeester een overzicht van de bankmutaties uit de voorgaande maand. De voorzitter beschikt naast de penningmeester over de mogelijkheid tot directe inzage middels internetbankieren. De financiële administratie wordt na afloop van het kalenderjaar door de accountant verwerkt tot een financieel verslag.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten bestaan uit giften, collectes en bijzondere baten. De uitgaven zijn gericht op het faciliteren van de samenkomsten, Bijbelstudies en gemeenteopbouw. De gemeente streeft er naar gemiddeld minimaal tien procent van haar inkomsten aan goede doelen te schenken. In het afgelopen jaar 2017 was dit ten behoeve van stichting vrienden van de Hoop.

In cijfers:

  2017 2016
Inkomsten:
collecteopbrengsten
ontvangen giften
overige baten

10.392
37.598
247

12.771
36.072
161
totaal: 48.237 49.004
     
Uitgaven
Kinderwerk
Tieners
Techniek
Tienden
giften
Huisvestingslasten
Accountants kosten
algemene kosten beheer

764
5234
541
459
10.000
13.042
1.594
15.711

683
4.715
19
373
5.000
13.092
1.513
8.325
totaal: 47.345 33.720
     
saldo 892 15.284

Het saldo is toegevoegd aan de algemene financiële reserve.