Marcus 9:35 En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.

Het zit in de mens, de meeste willen zijn, de één boven de ander, wedijver en concurrentie zijn dan de gereedschappen om te bewijzen dat je de eerste bent. In het Koninkrijk van God is de geestelijke wet van kracht, niet heersen, maar dienen. Jezelf vernederen onder Gods machtige hand, is een eerste vereiste, dan is de kans groot, dat Hij je zal verhogen, op zijn tijd. Er is een korte tijd van lijden nodig, jezelf verliezen is niet makkelijk, in Jezus, jezelf verloochenen en Hem volgen, maakt je tot een kruisdrager. Een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft, om Jezus’ wil, die zal het vinden, dan is de behoefte om meer te zijn, verdwenen.

Psalm 75:7-8 Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn – maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.

Gods zegen rust op mensen die Hem zoeken en Hem willen dienen, dit gebeurt vaak in het verborgene, het is God de Vader die in het verborgene ziet, en zijn vergelding is vol van zegen. Niemand zal ooit begrijpen met eigen verstandelijk denken, hoe geestelijke principes werken, alleen door ondervinding is het te leren. Onderwerping is bij voortduring nodig, het geestelijke met het geestelijke vergelijken kan alleen vanuit de Geest Gods, die ons de dingen Gods openbaart. Elke verhoring van gebed is verhoging, zijn verlossend antwoord brengt je in zijn nabijheid, zijn oplossingen brengen troost en vreugde, omdat Hij verhoogt.

Spreuken 29:23 Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade, zij zijn het die deel krijgen aan Gods vertroosting. Wij kunnen uit onszelf niet nederig zijn, Jezus is zachtmoedig en nederig van hart, als wij Hem volgen, krijgen wij daar deel aan. Elke namaak zal doorzien worden door de geestelijke mens, die de prijs van geestelijke offers heeft willen betalen, in ootmoedig wandelen met zijn God. Nederige hoogmoed bestaat, het leidt tot niets, en kan niet bestaan in het Koninkrijk van God. Eer van mensen of eer van onze God, het verschil is groot, eer voor een ogenblik, of eer die wij ontvangen uit Gods machtige hand.

Matteüs 23:12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.