Kolossenzen 3:16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

In een groot huisgezin is het een natuurlijke zaak dat de oudere kinderen de jongere leren wat zij zelf van hun ouders hebben geleerd, hetzelfde principe is in werking in het huisgezin van God, de gemeente. Voorwaarde om in alle wijsheid elkander te leren, is, dat het woord van Christus rijkelijk in iemand woont, dan is het aanvaardbaar en echt, en brengt het grote zegen. Terechtwijzing van iemand die geen goed voorbeeld is, zal en moet afgewezen worden, het heeft geen zin om daar naar te luisteren. Door de heilige Geest zijn wij in staat om eerst zelf door dingen heen te gaan, verstaan wij wat het ons gebracht heeft, dan kan dat aan anderen uitgelegd worden. Elk mens die terechtwijzing aanvaardt, zal ook zelf ondervinden dat het leren uiteindelijk in Christus plaats vindt. Groot is de blijdschap als kinderen van God zich opstellen als leerlingen, dan is het een vanzelf sprekende zaak, om samen God de eer te geven in geestelijke liederen.

Galaten 6:1 Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle, een zeer gezonde houding die wijst op het kennen van God, het is aan Hem te danken dat wij vrijgesproken zijn, uit ons zelf kunnen wij nergens op roemen. Zonder vooroordeel is een mens dan in staat om in een geest van zachtmoedigheid de ander terecht te wijzen. Iemand wordt als geestelijk mens erkend door zijn manier van doen, de nieuwe mens is naar de wil van God geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. De oude mens kenmerkt zich door aards gericht zijn, onbruikbaar in het Koninkrijk van God, onbruikbaar om te onderrichten in het geestelijke. Christus zelf waakt over zijn gemeente, en geeft ons de opdracht om te waarschuwen indien dat nodig is, gehoorzaamheid maakt dat zijn gemeente zonder vlek of rimpel blijft.

Kolossenzen 1:28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Wat een vreugde is het om de Heer te dienen, doen wat Hij zegt ten koste van jezelf, maakt dat de ander dezelfde vreugde gaat ervaren om in Christus te zijn.

Psalm 119:171 Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want Gij zult mij uw inzettingen leren.