De Deur Der Hoop
 

Psalm 30:12-13 Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven.

Uit de duisternis naar het licht, uit de dood naar het leven, uit hopeloosheid naar hoop die zijn weerga niet kent, eerst de niet geliefde, nu, in Jezus de geliefde van God. Het oude kleed wordt losgemaakt en weggedaan, het nieuwe kleed wordt aangedaan en is vol van heil en gerechtigheid, en dat wordt ook nog met vreugde omgord. De vreugde is niet te beschrijven, een voortdurende vreugde die als fundament van je uitredding aanwezig is. Het gevolg laat zich raden, een enorme behoefte om je dankbaarheid te uiten, de verlossing is werkelijkheid en je ziel kan alleen maar vol van vreugde zich uiten. Voor eeuwig zal Hem de lof worden gegeven die onze redding heeft gegeven in Jezus, zijn Zoon, laten wij nimmer verstommen over de grote daden die Hij heeft bereid in zijn Geliefde.

Psalm 45:8 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;

Een heerlijke profetie over Jezus onze Heer, Hij is door God de Vader gezalfd met vreugdeolie boven zijn metgezellen, een volkomen verwijzing naar zijn Koningschap. Jezus is de Gezalfde voor altijd, liefelijkheid is over zijn lippen uitgegoten, daarom heeft God Hem voor altoos gezegend. Zalving en zegen is ook voor ons weggelegd als een kostbaar geschenk van God, om te kunnen verstaan wat de Geest spreekt in ons binnenste. Vreugdeolie zal tot uiting komen op lippen die God voortdurend willen eren over de toebedeelde genade die is gegeven. God bevestigt door de zalving dat de Geest vaardig is in iemand, Hij leert ons door de zalving die op ons is. Hem te kennen door de Geest van wijsheid en openbaring, kan alleen maar leiden tot nog meer Hem liefhebben.

Romeinen 15:13 De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht, het is aan die kracht te merken dat je staande kunt blijven in alle omstandigheden. Door de doop in de Geest word je bekleed met kracht om te kunnen wat God van ons vraagt. Door die doop wordt het bruidsgewaad zichtbaar die een ieder ontvangt die Jezus liefheeft en Hem wil dienen, stralend als zijn bruid en geliefden Gods.

Filippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.