1 Petrus 4:11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

Wij zijn gezalfden van de allerhoogste God, het is de zalving die ons leert hoe te spreken en wanneer wel of niet te spreken, onder leiding van de heilige Geest. Gods woord roept ons op te leren goede woorden tot opbouw en vermaning te spreken, wij mogen elkander terecht wijzen, mits wij dat doen vanuit Gods liefde en gezag. Zo mogen wij elkander dienen door de genadegaven, die een ieder van ons ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. De gemeente van God is de aangewezen plaats om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat een ieder de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt heeft.

Johannes 6:45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.

Niemand kan tot Jezus komen, tenzij de Vader hem trekke, niemand kan zonder geloof in Gods Zoon Hem welgevallig zijn. Jezus is de hoop der heerlijkheid, Hij is de wijsheid en de kracht Gods, en zonder Hem kunnen wij niets doen. Het is heerlijk om te ontdekken dat Gods liefde ons dringt om zijn Zoon in alles te volgen, Hij geeft elke dag kracht door zijn Geest om te kunnen wat Hij van ons vraagt. Een kind van God zijn, houdt onmiddellijk in, dat je een leerling bent, deze twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Stel je jezelf niet op als een leerling, dan kijkt hoogmoed onmiddellijk om het hoekje om te heersen. Jezus deed niets zonder zijn hemelse Vader, dat voorrecht wordt ook aan ons gegeven.

Matteüs 11:28-29a Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,

De rust die Jezus geeft, is met geen pen te beschrijven, zijn uitnodiging om te komen is elke dag nieuw, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht zijn wij sterk. Zijn juk is zacht en zijn last is licht, Gods geboden zijn niet zwaar als wij in Jezus blijven, dan mogen wij van Hem leren om zachtmoedig en nederig te zijn.

Jesaja 50:4-5 De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.