Lucas 20:18 En ieder, die op die steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.

Het is de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, de geestelijke leiders van die tijd, wilden niet geloven dat Jezus de gezondene van de Vader was. De steen die afgekeurd was, is tot een hoeksteen geworden, en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Voor ons, die geloven, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die tot een hoeksteen is geworden, is een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. De scheiding die Gods woord altijd brengt, is duidelijk, voor de één is Christus de rots, waarop men kan bouwen, voor de ander is Hij tot aanstoot en tot ergernis.

Jacobus 2:14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?

Hier worden duidelijk niet de werken der wet bedoeld, maar de wet van gehoorzaamheid, dezelfde gehoorzaamheid die Abraham betoonde door Isaak op het altaar te leggen. Zijn geloof ging samen met zijn werken, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. Geloof zonder werken is op zichzelf genomen dood, maar is iemand bereid om geestelijke offers te brengen, dan is dat het kenmerk van een levend geloof. Wij worden ook gerechtvaardigd uit werken en niet slechts uit geloof, de woorden die wij spreken en de daden die wij doen, zijn bepalend voor het levend geloof.

Johannes 15:13-14 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Onze Here Jezus, volkomen één met de Vader, de werken doende die de Vader Hem gebood. Hij is ons in alles voorgegaan, ook wij kunnen laten zien dat wij Jezus liefhebben door zijn geboden te bewaren, het blijven in zijn liefde is het heerlijke gevolg. Het doen wat Hij zegt, maakt dat Hij je een vriend noemt, daar is de plaats van intieme relatie, van vertrouwelijke omgang, doordat je de vreze des Heren kent.

Lucas 6:46-47 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is.