Johannes 5:41-42 Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.

Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Zonder geloof, geen liefde Gods, zonder geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, geen eer van God, immers, alleen degenen die Christus Jezus dienen, worden geëerd door God de Vader. Het is een eer om een kind van God te zijn, het is een eer om de naam van Jezus te dragen, het is een eer om een gezalfde Gods te zijn en door de Geest in woord en daad zijn getuige te zijn. Lof komt Hem toe, Hij geeft zijn eer alleen aan hen die Hem vrezen, vertrouwelijke omgang brengt Gods liefde in beweging tot zijn eer.

Romeinen 12:10-11 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Genegen is een zelfverloochende liefde, die nodig is in het aanvaarden van elkaar, liefde, aanvaarding en vergeving is Gods gereedschap om de gemeente op te bouwen. Eerbetoon is elkaar erkennen en herkennen als zijnde van Christus, mensen behagen is niet wat ermee wordt bedoeld, dat zou regelrecht ingaan tegen Gods woord. God behagen is ons doel, dan is er winst en ben je een dienstknecht van Christus. Elkaar tot voorbeeld zijn, is een heerlijke manier om van elkaar te leren, vol van ijver kunnen wij dan vurig van geest de Heer dienen.

Psalm 84:12 Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.

Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden. God is de gever van alle dingen, er is niets wat wij niet hebben ontvangen van Hem, zodat wij nergens over roemen kunnen, dan in Hem. Hij is het schild wat ons dekt en beschermt, Hij is onze eer, en Hij is het die ons hoofd opheft naar Hem toe. Onze schuilplaats is in Hem, niemand kan iets roven uit zijn hand, genade en ere is voor hen die Hem dienen.

Johannes 12:26 Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.