Psalm 119:2-3 Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, (maar) wandelen in zijn wegen.

Waarmede zal een jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord, ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige, geprezen zijt Gij, Here; leer mij uw inzettingen. Met mijn lippen verkondig ik alle verordeningen van uw mond, in de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten, in uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten. Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden, op heel mijn pad.

Spreuken 28:5 Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles.

Boosheid staat altijd in de weg om ook maar iets van de Here te ontvangen inzake inzicht en het verstaan van zijn woord, de grond moet vrij zijn van eigen gerechtigheid, dan pas kan Gods woord ingang vinden en wordt het verstaan. Er zijn diverse redenen die een sta in de weg zijn om Gods stem te horen, de belangrijkste is de verharding van je hart, waardoor alle zachtheid verdwenen is, en daarmee de gevoeligheid die nodig is om de zachte stem van de heilige Geest te verstaan. Het geweten wordt ondergesneeuwd en neemt het niet zo nauw meer met Gods verordeningen, het eigen gelijk staat voorop, en weg is alle zegen die een mens zo nodig heeft. Wie de Here zoeken zullen Hem vinden, Hij laat geen bidder staan, Hij leert ons aangaande de weg die wij gaan moeten, Hij raadt ons, zijn oog is op ons. Het verstaan is zeer persoonlijk, voor een ieder, dat wat hij nodig heeft, daaruit blijkt dat God ons door en door kent, Hij is onze grote God.

Jakobus 1:21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.

Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. In Christus Jezus wordt reinheid gegeven, in Hem ben je vrij, in Hem ben je geheiligd, in Hem ben je behouden van Gods toorn. Jezus is het levende Woord, deel hebben aan Hem, is deel hebben aan Gods getuigenis die Hij geeft door zijn woord en door zijn Geest. Een heilige wandel wordt van ons verwacht, wij zijn daartoe in staat door nauwgezet in Jezus te blijven, Hij is onze redding.

Johannes 15:3a Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij,