Johannes 1:16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

Door genade zijn wij behouden, de overweldigende rijkdom hiervan, dringt door in harten die gericht zijn op Gods verbond met ons in Christus Jezus. Het moge duidelijk zijn, dat de volheid die wij ontvangen al vanaf het begin wordt ervaren, de leegheid van een leven zonder God is onmiddellijk weg. Liefde, blijdschap en vrede zijn geschenken die als eerste worden ervaren bij bekering en zij getuigen van Gods aanwezigheid door de Geest. Een hart dat verlangt naar meer, zal ook meer en meer de genade zien als een voordurende aanwezigheid van Gods trouw in iemands leven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen, wij hebben het voorrecht daaraan deel te hebben, door het geloof in onze Heer.

1 Korintiërs 1:4 Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is;

Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus. Het is zo`n prachtig woord dat hartverwarmend is, de genade Gods is doorgedrongen en heeft een heerlijke uitkomst bewerkt, zij hebben deel gekregen aan de volheid en zijn rijk geworden. Gods woord is werkelijkheid geworden, voor hen is de gave in geen enkel opzicht vreemd, het is een dagelijks terugkerende waarheid.

2 Korintiërs 4:15 Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.

Als de onnoemelijke rijkdom van de genade is doorgedrongen, kan het niet anders, of er is bij voortduring lofprijs en dank in woord en daad. De genade neemt toe, het vermeerdert zich, en wordt meer dan overvloedig in het besef van volledige kwijtschelding van zonde. De wet deed zonde kennen, de genade en de waarheid van Jezus Christus spreekt ons vrij, in plaats dat de zonde als koning heerst in de dood, weten wij dat de genade heerst door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Zonder Gods genade zouden wij nog steeds slaaf zijn van de zonde, maar Gode zij dank, wij zijn vrijgemaakt.

2 Petrus 1:2 genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here.