Amos 5:14 Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.

Altijd weer blijkt Gods liefde oneindig veel hoger, dieper, breder en in lengte niet te overtreffen. Zelfs als zijn volk het kwade zoekt, blijft Hij trekken met liefdeskoorden, ook al roepen zij dat God met hen is, Hij ontkracht elke schijn en namaak. Het kwade zoeken is geen gebruikelijke term in het huidige verbond met God, integendeel, het kwade valt ons lastig. En toch is door gebrek aan kennis het nog altijd mogelijk, er zijn vele verborgen valkuilen, die vaak door het verkeerde te zoeken op je pad komen. Zodra er niet wordt opgezien naar Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, richt je toch je hoop op het aardse en daarmee, op het kwade. Het kwade moet gehaat worden, het goede moet gezocht en omarmd worden, dan is God met ons, in zijn Zoon, Christus Jezus.

Psalm 27:4 Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.

Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. Een onmiddellijk resultaat van het zoeken naar hemelse dingen Gods, daar is zijn vrede en zijn wij veilig voor welke vijand ook. Hoog op de rots, daar is de verhoogde plaats in Christus, daar hebben wij het recht verkregen om zijn liefelijkheid te ervaren en te zien. Daar is de plaats van onderzoeken in zijn tempel, om te leren van Hem die ons in alles is voorgegaan, zodat wij beelddragers mogen worden voor Gods aangezicht. Verblijven in het huis des Heren is een eeuwige belofte voor een ieder die ernstig zoekt, Hij laat Zich vinden, Hij beloont een ieder die dat doet.

Spreuken 11:27 Wie het goede nastreeft, zoekt welbehagen; maar wie het kwade najaagt, hem zal het overkomen.

Wie goed doet goed ontmoet, niet om mensen te behagen, maar om God te behagen, Hij is de enige die goed is, en die ons het goede, welgevallige en volkomene kan leren door zijn Geest. Volkomen overgave is noodzakelijk in elke stap die wij maken met Hem, daar vindt de vernieuwing en verandering plaats, die wij zo van node hebben. Daar is ook de onderscheiding van goed en kwaad, wat een beeld is van geestelijke volwassenheid, in Christus verworven.

Spreuken 14:22b Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede.