Lucas 18:28 En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd.

En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Soms wordt dat van ons gevraagd, hebben wij Hem meer lief dan onze familie, dan zijn wij Hem waardig, en is het loon voor het volgen van Jezus groot. Voor nu en voor later, zal het te merken zijn dat Hij de eerste plaats heeft in ons leven, de zegen is niet te beschrijven voor degenen die Hem volgen in alles. Raak je kinderen kwijt, dan is daar een zeker weten dat er vele kinderen voor terug worden gegeven, op een manier die geen mens kan bedenken. Wij mogen volgen, Hij zal zegenen, troosten en terug geven in vermenigvuldiging.

Filippenzen 3:8b Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,

Christus winnen als doel, is het hoogste doel, geen andere liefdes erop nahouden wordt aan ons gevraagd, om Christus te winnen. Iets willen zijn voor mensen, is vaak het grootste struikelblok, trots speelt daarin een grote rol, zodat zonde de oorzaak is van veel verlies in het Koninkrijk van God. Gemeenschap aan het lijden van Christus, maakt dat wij deel krijgen aan zijn verheerlijking, waarin vernedering van ons vlees een grote rol speelt. Willen wij dat niet, dan winnen wij alleen de handhaving van ons zelf, en zijn wij bij voorbaat de grote verliezer. Winst in afleggen van alles wat niet goed is, brengt ons dicht bij het doel waar God ons voor heeft geroepen, gemeenschap te hebben met zijn Zoon, in alles.

Matteüs 16:25 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. De wereld winnen brengt schade die alleen bij bekering genezen kan worden, je aardse leven verliezen in Christus Jezus, maakt dat je het in Hem weer terug vindt als eeuwig leven. Besluitvorming is van levensbelang, verliezen of winnen is aan ons, tot keuze.

Openbaring 22:12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.