Psalm 56:14 want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen. Waar een mens ook doorheen gaat, de beslissing van houding is bepalend voor de uitkomst. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Vrees van binnen als gevoel, kan ondermijnend werken, en als eraan toegegeven wordt, neemt het je gevangen en de vrees zal steeds erger worden. Vrees voor mensen, verdwijnt alleen door vast en zeker je vertrouwen op Hem te zetten, geloof in werking heeft altijd dezelfde uitkomst, veilig in Jezus’ bescherming. Daar is redding van welke benauwdheid ook, daar wordt ervaren dat Gods woord volkomen waar is, zodat lofprijs de plaats inneemt van verdriet en pijn.

2 Timoteüs 3:11b-12 Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Levend geloof, ontstaat door gehoorzaamheid aan Gods woord, waarin de heilige Geest ons leert om Jezus te volgen in woord en daad. Als er geen levend geloof is, zal er ook geen tegenstand zijn, er is immers niets om tegen te strijden. Dood en leven is afhankelijk van de inzet die wij willen doen om dicht bij Jezus te blijven, het kostenplaatje dat daaraan hangt is Hem meer liefhebben dan jezelf. In het onzichtbare is bekend of je geloof vol van leven is, daar wordt op gereageerd in aanklacht en bangmakerij, dikwijls gebeurt dat door mensen heen. Wat is het dan heerlijk om te weten dat het juist een indicatie is dat je relatie met onze Here Jezus in orde is, Christus kan over je lichten, omdat je bent opgestaan uit de dodenslaap. Gods liefde en troost zal altijd zeer nabij zijn, omdat je hebt gekozen om Gods Zoon te volgen waarheen Hij jou ook leidt, tot zijn grote eer.

Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

Er is zoveel om ons over te verblijden, wij mogen en kunnen bij voortduring putten uit de bron van levend water dat om niet wordt gegeven. God vrezen is Hem liefhebben, doen wat Hij zegt is de hoogste lofprijs, voor Gods aangezicht wandelen in zijn licht, is een voorrecht dat aan de verlosten wordt geschonken.

Johannes 8:12b wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen,