Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop


Algemene gegevens

De Stichting Volle Evangelie Gemeente de Deur der Hoop (hierna stichting) is opgericht bij notariële akte per 3 december 2002. De stichting is gevestigd in Barneveld en staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08111583. Het bestuur van de stichting bestaat sedert de oprichting uit drie bestuursleden. Het postadres is: Kraaikoplaan 66, 3772 PH Barneveld. De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst onder de naam DE DEUR DER HOOP met RSIN/fiscaal nummer 811444600.

Doel

De stichting is opgericht ten behoeve van de Volle Evangelie Gemeente De Deur Der Hoop. De stichting faciliteert de activiteiten van deze gemeente die valt onder de leiding van J. Visser en J. van Duuren.

De stichting heeft ten doel:

1. Algemene verspreiding van het woord van God in al zijn facetten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe – bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijeenkomsten.

Organisatie

De stichting heeft geen mensen in loondienst en bezit geen onroerende goederen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel compensatie voor gemaakte kosten.

Activiteiten

De stichting bereikt haar doelstelling door verschillende activiteiten; onder meer het verzorgen van;

Financiën

Algemeen

Onze verslagperiode is gelijk aan een kalenderjaar. De penningmeester verzorgt betalingen en het beheer van de bankrekeningen. De penningmeester is gemandateerd voor betalingen tot € 2.500,-. Hogere bedragen worden altijd vooraf besproken door het bestuur, waarbij de voorzitter, via internetbankieren, mee tekent (tweede handtekening). Om transparantie en verantwoording na te streven wordt het zogenaamde “vier-ogen principe” gehanteerd: maandelijks ontvangen de bestuursleden het overzicht van de penningmeester van alle boekingen op de bankrekening. De voorzitter beschikt naast de penningmeester tevens over de mogelijkheid tot directe online inzage middels internetbankieren. De financiële administratie wordt na afloop van het kalenderjaar door de accountant verwerkt tot een financieel verslag met daar in opgenomen een toelichting van het bestuur.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten bestaan uit giften, collectes en bijzondere baten. De uitgaven zijn gericht op het faciliteren van de samenkomsten, Bijbelstudies en gemeenteopbouw. De gemeente streeft er naar gemiddeld minimaal tien procent van haar inkomsten aan goede doelen te schenken. In het afgelopen jaar 2015 was dit ten behoeve van stichting vrienden van de Hoop.

In cijfers:

  2014 2013
Inkomsten:
ontvangen giften
collecteopbrengsten
overige baten

30.984
12.627
1.676

28.405
11.967
1.882
totaal: 45.287 42.254
     
Uitgaven
Kinderwerk
Tieners
Techniek
Tienden
Huisvestingslasten
Accountants kosten
algemene kosten beheer

1.003
223
709
4.763
12.694
1.601
4.159

1.014
165
992
4.000
12.423
0
3994
totaal: 18.454 16.417
     
saldo 20.135 19.666

Het saldo is toegevoegd aan de algemene financiële reserve
van de gemeente.